Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Z Hotel (Beijing Wangfujing Center)

Addr: 32 Baishu Hutong, Wangfujing Avenue (Wangfujing Dajie)(32)
Tel: +86-10-63101971  Fax: +86-10-65148888
click and print it with you